فعلا به جز شرایط قرارداد با سازمانها ،طرح تخفیف خاصی موجود نمیباشد.